سپاسگزاری

سپاس خدای را که هر چه هست از اوست ومرا یاری نمود تا بتوانم این درجه از درجات علمی را با موفقیت پشت سر گذارم.
اکنون که این پایاننامه به پایان رسیده است، بر خود لازم میدانم که از استاد گرانقدر خانم دکتر مینا جمشیدی که افتخار شاگردی ایشان را داشتم و در تمام مدت این پژوهش همواره راهنما و مشوق اینجانب در اتمام این رساله بودهاند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. راهنماییهای ایشان در به سرانجام رساندن این رساله نقشی چشمگیر در اتمام آن داشته است.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3 ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4 اهداف. تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-8 قلمرو مکانی و زمانی. تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-9 تعریف واژگان گلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم : ادبیات پژوهش
2-1 آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-2 بازاریابی رابطه ای و بازاریابی سنتی………………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-3 فعالیت های ترفیعی و تبلیغی……………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-1-4 هدف گذاری آمیخته ترفیع…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-4-1 اهمیت هدف گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-4-2 تحول استراتژی های ترفیع………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-1-4-3 استراتژی ترفیع و ارتباطات منسجم…………………………………………………………………………………………………………………..23
2-1-4-4 تحقیقات بازار و استراتژی ترفیع………………………………………………………………………………………………………………………24
2-1-4-5 فرآیند هدف گذاری ترفیع……………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-1-5 هرم آمیخته ترفیع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1-6 روابط عمومی(تاریخچه، اصول، مفاهیم و کاربرد)…………………………………………………………………………………………………..31
2-1-6-1 تعریف روابط عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-1-6-2 تاریخچه روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-1-6-3 فرد در روابط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-1-6-4 وظایف روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-1-6-5 اصول روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-1-6-6 ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی………………………………………………………………………………………..39
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-7 پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-1-7-1 تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….40
2-1-8 فروش شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-1-9 تبلیغات و آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
بخش دوم :مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-2-1 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
بخش سوم : معرفی شرکت مورد مطالعه (اسنوا)………………………………………………………………………………………………………………..52
فصل سوم: روش شناسی یا متدولوژی تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-3 جامعه و نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-5 روائی و پایائی پرسشنامه خبره………………………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-6-1 الگوریتم استفاده از ANP…………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-6-2 تکنیک دیماتل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-2 طراحی مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)…………………………………………………………………………………………………………….71
4-3 تعیین اولویت بر اساس هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-4 مقایسه زوجی زیر معیار ها………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-4-1 تعیین اولویت زیر معیار های تبلیغات و آگهی………………………………………………………………………………………………………..75
4-4-2 تعیین اولویت زیر معیارهای پیشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………….76
4-4-3 تعیین اولویت زیر معیار های روابط عمومی……………………………………………………………………………………………………………77
4-4-4 تعیین اولویت زیر معیار های فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………….79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-5 الگوی روابط بین متغیر ها با تکنیک DEMATEL………………………………………………………………………………………………………..80
4-6 اولویت نهائی شاخص های مدل با تگنیک ANP…………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری
 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
5-2 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-3 نتایج پژوهش و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-4-1 محدودیت های در اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………94
5-4-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………95
5-5 مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات قبلی……………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-6 پیشنهادات جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-7 پیشنهاداتی برای مدیران شرکت اسنوا………………………………………………………………………………………………………………………………97
5-8 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

فهرست جداول
عنوان صفحه
1- جدول ترکیب عناصر بازاریابی و متغیر های اصلی هر Pاز دیدگاه فیلیپ کاتلر……………………………………………………………………..13
3-1 جدول ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم ، مقیاس 9 درجه ساعتی…………………………………………………………………………….60
3-4 جدول شاخص تصادفی بودن (RI) ؛منبع : الونسو و لاماتا……………………………………………………………………………………………….67

4-1 جدول معیارها و زیر معیارهای مدل و نماد های مورد استفاده………………………………………………………………………………………….72
4-2 جدول تعیین اولویت های اصلی بر اساس هدف ………………………………………………………………………………………………………….73
4-3 جدول تعیین اولویت زیر معیارهای تبلیغات و آگهی ……………………………………………………………………………………………………..75
4-4 جدول تعیین اولویت زیر معیارهای پیشبرد فروش …………………………………………………………………………………………………………76
4-5 جدول تعیین اولویت زیر معیارهای فروش شخصی………………………………………………………………………………………………………..78
4-6 جدول ماتریس ارتباط مستقیم : M……………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-7 جدول ماتریس نرمال شده (N)……………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-8 جدول ماتریس ارتباط کامل (T)…………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-9 جدول الگوی روابط معنی دار زیر معیارها…………………………………………………………………………………………………………………….82
4-10 جدول تعیین اولویت زیر معیارهای روابط عمومی…………………………………………………………………………………………………….83
4-11 جدول سوپر ماتریس اولیه (ناموزون) برونداد نرم افزار سوپر دسیژن……………………………………………………………………………84
4-12 جدول سوپر ماتریس اولیه(ناموزون)برونداد نرم افزار سوپر دسیژن……………………………………………………………………………..86
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار ANP اولویت شاخص ها در نرم افزار سوپر دسیژن …………………………………………………………………………….72
نمودار 4-2 برونداد نرم افزار سوپر دسیژن برای معیار های اصلی……………………………………………………………………………………….74
نمودار 4-3 نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های تبلیغات و آگهی……………………………………………………………………………………75
نمودار 4-4 نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های پیشبرد فروش……………………………………………………………………………………..77
نمودار 4-5 نمایش گرافیکی اولویت زیر معیار های روابط عمومی……………………………………………………………………………………..78
نمودار 4-6 نمایش گرافیگی اولویت زیر معیار های فرو.ش شخصی…………………………………………………………………………………..79
نمودار 4-7 اولویت نهائی زیر معیارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………88

فهرست اشکال
عنوان صفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل1 گام های مختلف در مدل تاثیر ارتباطات ترفیع…………………………………………………………………………………………………………28
شکل2 هرم اثرات ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
شکل3-2 مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP و ANP………………………………………………………………………………………………….63
شکل3-3 ساختار سوپر ماتریس اولیه (ناموزون)………………………………………………………………………………………………………………..64

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی بوده است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است، و جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. پرسشنامه بین تعداد 50 نفر از کارشناسان توزیع گشت. برای جمع آوری دادههای پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه خبره جهت اولویت‌بندی معیارهای اصلی انتخاب و روش انجام پروژه با استفاده از تکنیک‌های مبتنی بر مقایسه زوجی مورد استفاده یعنی ANP می باشد در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که معیار پیشبرد فروش در اولویت اول معیار های اصلی قرار گرفت و معیار های روابط عمومی، تبلیغات و آگهی و فروش شخصی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند . در اولویت بندی زیر معیار ها که بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفتند نیز برای معیار تبلیغات و آگهی زیر معیارتلویزیون در اولویت اول ، برای معیار پیشبرد فروش زیر معیار شرکت در نمایشگاهها در اولویت اول ، برای معیار روابط عمومی زیر معیار نشر مقالات علمی در اولویت اول و برای معیار فروش شخصی زیر معیار فروش حضوری در اولویت اول قرار گرفتند. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان زیر معیار ها از تکنیک دیمتل استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده زیر معیار نشر مقالات علمی از بیشترین تاثیر گذاری و تاثیر پذیری برخورداربود.
.
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازارهای بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.
بر مدیران واستراتژیست های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف گیری به سمت بازارهای دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معین برای دوره های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.
فعالیت اقتصادی کشور ایران باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با استفاده از مزیتها وقابلیت ها،با اتخاذ واجرای استراتژیهای مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را امکان پذیرنمایند.
در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار میگیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مسئله پژوهشی پرداخته می‌شود تا مبانی لازم جهت توجیه چرایی انجام پژوهش حاضر فراهم آید. در ادامه اهداف پژوهش بیان می‌شود. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زمانی و مکانی معین می‌شود و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضیح داده می‌شود. در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه‌های پژوهش پرداخته می‌شود تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

1-2- بیان مساله
در یک بازار پویا کوشش دستگاه‌های بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می‌گردد، بازاریابی وارد عمل می‌شود و با استفاده از ابزارهای ترفیعی، مصرف کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می‌نماید. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن سازمان با مصرف کننده ارتباط برقرار می‌کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می‌کند(کاتلر، 1991).
اهداف بازاریابی، غالباً در نتایجی مشخص همانند حجم فروش، سهم بازار، سود، یا برگشت سرمایه تعریف می‌شود. اهداف بازاریابی مناسب و دقیق غالباً قابل کمی شدن (مثلاً افزایش 10 درصد فروش محصول X در بخش مصرف‌کنندگان بازار در ماه 12 آینده) واقع‌گرایانه و قابل دستیابی هستند. مثلاً، بعضی از سازمان‌ها در جست‌وجوی توسعه توزیع و فروش محصولات خود در بخش‌های مختلف بازار هستند و یا بعضی از شرکت‌ها می‌خواهند حجم فروش محصولاتشان را به مشتریان فعلی خود افزایش دهند. از آنجا که ترفیع، جزئی از ابزار آمیخته بازاریابی است، مدیران ارتباطات بازاریابی شرکت باید برنامه بازاریابی شرکت را مرور کرده و دریابند که شرکت، طی برنامه بازاریابی خود می‌خواهد به چه چیزی دست یابد. مدیران باید از توانایی تبدیل و تفسیر اهداف بازاریابی شرکت به اهداف ارتباطات و اهداف ترفیعی ویژه برخوردار باشند.
یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب ترفیع است. از نظر تأثیر، روش‌های ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند. هر کدام از روش‌های ترفیع ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که عامل تعیین کننده در انتخاب هر یک محسوب می‌گردد. (لینسن، 1993) یک سازمان باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد؛ ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد. (هیل، همکاران، 2001).
انتخاب روش‌های مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می‌گیرد. خرید، نتیجه یک فرایند طولانی تصمیم گیری مصرف کننده است. برقرار کننده یک ارتباط بازاریابی باید بداند مخاطبان هدف او اکنون در چه موقعیتی قرار دارند و او می‌خواهد آن‌ها را به کجا منتقل کند.
از طرفی از آنجایی که در تئوری های متداول اقتصادی، صنایع لوازم خانگی و شاخه های وابسته به آن، نقش مهمی را در توسعه کمی و کیفی زیر ساخت های صنعتی ایفا می نماید ، صنعت مزبور به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.
با توجه به اینکه بازاریابی لوازم خانگی در مقایسه با محصولات دیگر پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتری دارد مطالعه حاضر با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره به دنبال پاسخ به این سؤال است که برای ایجاد نگرش صحیح درمدیران مربوط، نسبت به مساله‌ی بازاریابی لوازم خانگی از کدام یک از روش‌های ترفیعی باید استفاده کرد؟ به عبارت دیگر آمیخته ترفیع مناسب فروش برای صنایع لوازم خانگی کدام است؟
با توجه به مطالب پیش گفته هدف کلی این تحقیق بررسی روش های ترفیع و تعیین موثرترین روش ترفیع است. شناخت این روش ها مدیران و برنامه ریزان را در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری های بازاریابی به طور موثر و اثر بخش هدایت می نماید.
1-3- ضرورت تحقیق
مؤسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظر و طرز تلقی آن‌ها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این مؤسسات باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که نیاز قسمت‌هایی از بازار را برآورد می‌کنند که به عنوان هدف انتخاب شده‌اند، شناخت لازم را کسب کنند. این مؤسسات باید برای هر چه جذاب‌تر کردن قیمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آن‌ها همچنین با انتخاب کانال‌های درست توزیع، سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات و پیشبرد کالاها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند و خواستار این کالاها شوند، زمینه های دیگری است که این واحدها باید درباره آن‌ها آگاه باشند.

(اطلاع از چهار پی) (فلیپ کاتلر ، گری آرمسترانگ،26:1377).
از طرفی ازمهمترین معضلات اقتصادی کشور، وابسته بودن درآمد کشور به نفت و صادرات بسیار کم کالاهای غیر نفتی است. از آنجا که صنایع لوازم خانگی دارای پتانسیل بالایی است می‌توان امید داشت که رشد و تقویت این صنعت علاوه بر کمک کردن به بالا بردن سطح اشتغال و رونق گرفتن بازارهای داخلی درنهایت می‌تواند کارآمدی بیشتری در رقابت در سطح جهانی از خود نشان دهد و به عنوان یک کالای غیر نفتی سهم بیشتری در صادرات کشور ایفا کند. برای رسیدن به این مهم باید به نقش بازاریابی توجه داشت. چرا که به دلیل نقش اساسی بازاریابی نمی‌توان به آن همچون وظیفه و کاری جداگانه نگریست. تمام مسایل از نقطه نظر حاصل نهایی عملکرد بازاریابی، یعنی دیدگاه مشتری، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. موفقیت نه توسط تولید کننده، بلکه توسط مشتری تعیین می‌شود.
همچنین در ادبیات نوین مدیریت هریک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی ، سازمان دهی و کنترل و … جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند در این میان تصمیم گیری راجع به عناصر آمیخته ترفیع و همچنین تعیین اولویت نسبی هر کدام شالوده ی سیستم بازاریابی را شکل می دهد چرا که در آن علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز مد نظر قرار گیرد.
در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته ترفیع موثر بر صنایع لوازم خانگی می‌تواند به مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آن‌ها را در اهداف و استراتژی‌های سازمان خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری سازمانشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.
1-4- اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی و پیاده سازی می‌شود. اهداف هر تحقیق می‌تواند به دو صورت اصلی و فرعی مطرح شود. هدف اصلی به صورت مستقیم از مسئله تحقیق مشتق می‌شود و اهداف فرعی تحقیق نیز در واقع بر کار بردهای نتایج پژوهش اشاره دارند.
هدف اصلی تحقیق:
شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی
اهداف فرعی:
– شناسایی و رتبه بندی عوامل تبلیغات و آگهی‌ها در فروش صنایع لوازم خانگی
– شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرد فروش درفروش صنایع لوازم خانگی
– شناسایی و رتبه بندی عوامل روابط عمومی درفروش صنایع لوازم خانگی
– شناسایی و رتبه بندی عوامل فروش شخصی درفروش صنایع لوازم خانگی
1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
آیا عوامل آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
سوالات فرعی تحقیق:
1- آیا عوامل تبلیغات و آگهی ها در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
2- آیا عوامل پیشبرد فروش در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
3- آیا عوامل روابط عمومی در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
4- آیا عوامل فروش شخصی در فروش صنایع لوازم خانگی به یک اندازه تاثیر گذار هستند؟
1-6-فرضیه تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تبیینی بوده لذا ذکر سوالات تحقیق مکفی می باشد.
1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضربا توجه به اینکه در مورد شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار آمیخته ترفیع درفروش صنایع لوازم خانگی می باشد از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. بعلاوه چون در این تحقیق هم از روش‌های کتابخانه‌ای برای گردآوری ادبیات پژوهش استفاده شده است و هم مبتنی بر روش‌های پرسشنامه‌ای است بنابراین یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
1-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
الف: قلمرو موضوعی: این مطالعه در زمینه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی طبقه‌بندی می‌شود.
ب: قلمرو مکانی تحقیق: تحقیق حاضر در شرکت اسنوا صورت گرفته است.
ج: قلمرو زمانی تحقیق: تحقیق حاضر از بهمن 1392 آغاز و تا شهریور 1393 ادامه یافت. پرسشنامه در خرداد ماه سال 93 توزیع گردید.
1-9- تعریف واژگان کلیدی
آمیخته ترفیع : یکی از چهار آمیخته بازاریابی است که شامل مجموعه ای از تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش حضوری، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است. هدف اصلی آمیخته ترفیع عبارت است از تغییر محل و شکل منحنی‌های تقاضا و درآمد برای محصولات سازمان (اسماعیل‌پور ، غفاری آشتیانی، 1382).
تبلیغات : عبارت است از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمت در مقابل دریافت مابه‌ازا برای مؤسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده‌اند (روستا و همکاران، 1387).
پیشبرد فروش : از مجموعه‌ای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل می‌شوند که برای تحریک مصرف‌کنندگان یا بخش تجاری به خریدسریع‌تر کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند(سند هازن، 1384).
فروش حضوری : معرفی شفاهی است به صورت مذاکره حضوری با یک یا چند خریدار احتمالی به قصد فروش. در این مورد باید در مورد اهداف فروش شخصی تصمیم گیری شود (روستا و همکاران، 1387)
روابط عمومی : شامل برنامه‌های متنوعی است که برای پیشبرد و یا حمایت از تصویر ذهنی شرکت یا تک تک محصولات تولیدی آن طراحی می‌شوند (سند هازن، 1384).

فصل دوم
ادبیات پژوهش

مقدمه
در محیط‌های سرشار از رقابت بازارهای کنونی نیاز به مدیریت کارآمد ابزارهای آمیخته بازاریابی اهمیت بیشتری یافته است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای آمیخته بازاریابی، ترفیع است که می‌توان آن‌را حلقه ارتباط با مشتری دانست. انواع متنوع ترفیع در صنایع مختلف به ویژه در بخش خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمیخته ترفیع خود شامل بازاریابی مستقیم، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش می‌باشد. ابزارهای مختلف آمیخته ترفیع مانند پیشبرد فروش، توانایی جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان وفادار را دارد. اهمیت مشتریان وفادار در بازارهای رقابتی کنونی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
به دلیل رقابت بین تولید کنندگان داخلی و خارجی به خصوص در زمینه صنایع لوازم خانگی، توجه به طراحی کارآمد آمیخته ترفیع و اجزای آن در جهت جلب و حفظ وفاداری مشتریان ضروری می‌باشد. در این راستا بررسی متغیرهای ترفیع یعنی بازاریابی مستقیم، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش در جذب مشتری و جلب وفاداری آن‌ها ضروری است.
این فصل مشتمل بر سه بخش می‌باشد. در بخش اول تعاریف و مبانی تئوریک مربوط به آمیخته بازاریابی و ترفیع بیان می‌گردد و شناسائی عناصر مختلف آمیخته ترفیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم پیشینه پژوهش به تفکیک پژوهش‌های داخلی و خارجی ارائه می‌گردد. در نهایت در بخش سوم به معرفی شرکت مورد مطالعه (اسنوا) پرداخته می‌شود.
2-1- آمیخته بازاریابی
در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از فنون بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارند. بررسی‌ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت‌ها از ناتوانی آن‌ها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشأت می‌گیرد. این شرکت‌ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می‌گرفتند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش می‌پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می‌دادند. بازاریابی در عین حال یک جنگ است منتهی نه جنگ با اسلحه و یا تفنگ بلکه چنانکه آلبرت امری1 در این رابطه می‌گوید: “بازاریابی یک جنگ متمدنانه است که در اغلب این نبردها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی موفق می‌شوند که از کلمات، ایده‌ها و نظم فکری مطلوب‌تری استفاده می‌نمایند، به عبارت دیگر دارای مدیریت بازاریابی به روز و منسجمی باشند تا بتوانند در مبارزه با صحنه های رقابت گام بردارند (کنستانتین، 2012).
در این رابطه کاتلر2 اعتقاد دارد که اکثر شرکت‌ها توجه زیادی به کاهش هزینه می‌کنند در حالی که عدم صرف هزینه های بازاریابی، هزینه های بیشتری را ایجاد می‌کند (کاتلر، 1379). مدیریت بازاریابی یکی از بخش‌های مدیریت کلان سازمان است که با نگرش سیستمی به اجزای سازمان، روابط بین آن‌ها، نحوه تأثیر گذاری بر یکدیگر و ارتباط داخلی آن‌ها به صورت یک نظام یکپارچه و جامع، عوامل مؤثر را مورد بررسی قرار داده و مورد تحلیل قرار می‌دهد. به عبارت ساده تر در این فرآیند با انجام ” تحقیقات بازاریابی” مطالعه و بررسی دقیق بر روی عوامل درونی و بیرونی سازمان و محصول مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین با بررسی و تحلیل عوامل درون سازمانی و مرتبط با محصول، از جنبه های گوناگون مدیریتی، مالی، کیفی محصول و بازاریابی که تأثیر گذار و تعیین کننده می‌باشند، تلاش می‌گردد تا مقایسه ای مناسب بین این عوامل صورت گرفته و بالطبع مناسب‌ترین استراتژی‌ها و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گرفته و در راستای پیشبرد اهداف سازمان پیشنهاد گردد.
بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب‌ترین بازار و بخش‌هایی که سازمان می‌تواند در آنجا به صورت مفیدتر و مؤثرتر حضور یابد و پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مردم باشد. به عبارت دیگر بازاریابی تلاش آگاهانه است برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصیص در بازار (روستا و همکاران، 1390). بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته‌ها از طریق فرایند مبادله (کاتلر ، آرمسترانگ،1390). بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت‌های بازرگانی گفته می‌شود که جریان کالاها یا خدمات را از تولید تا مصرف کننده نهایی هدایت می‌کند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید