2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات34
2-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری36
2-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)37
2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)38
2-14. اندازهگیری رقابت39
2-15. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری41
2-16. پیشینه تحقیق43
2-16-1. تحقیقات خارجی43
2-16-2. تحقیقات داخلی47
2-17. خلاصه فصل51
فصل سوم (روش تحقیق)52
3-1. مقدمه53
3-2. روش تحقیق53
3-3. جامعه آماری53
3-4. نمونه آماری55
3-5.فرضیه ها و مبانی نظری آنها59
3-6. طریقه استخراج مدل ها60
3-6-1.مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط……………………………………………….60
3-6-2. استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری61
3-7.روش گردآوری داده ها65
3-8. روشهای آماری مورد استفاده65
3-9. خلاصه فصل65
فصل چهارم (آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها)66
4-1.مقدمه67
4-2. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری67
4-2-1. آمار توصیفی67
4-2-2. ضرایب همبستگی68
4-2-3. آزمون مدل باسو(1997)70
4-2-4. نتایج آزمون فرضیه ها72
4-3 . سایر یافته های پژوهش77
4-4 بررسی فروض خطی رگرسیون78
4-5. خلاصه فصل79
فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری)80
5-1- مقدمه81
5-2. خلاصه و نتیجه گیری81
5-3- محدودیتهای تحقیق84
5-4- پیشنهادهای کاربردی تحقیق85
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی86
منابع و ماخذ89
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1.مقدمه
اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایهگذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد میکند. باسو1(1997) بیان مینماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها است، که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظهکارانه با ارائه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش میدهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش میدهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظهکارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذینفعان خود هستند. به نظر میرسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش می یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذینفعان واحدهای تجاری در این پژوهش به بررسی موضوع زیر پرداخته میشود:
ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.
1-2.تشریح و بیان موضوع
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی با محافظه کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بررسی میشود. محافظه کاری حسابداری را میتوان به عنوان گرایش حسابداری به بکارگیری درجه بالاتری ازتائیدپذیری برای شناسایی اخبارخوب درمقایسه بااخباربدتعریف کرد. تحقیقات اخیر باسو (2005) و بیور و رایان2 (2005) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقیسم کردند. باسو(1997) بیان مینماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها است، که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. او در سال 2005 بیان کرد که این تعریف، بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکاران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. واتز وزیمرمن( 1986،ص206ص205 ) در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند : «محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزشهای ممکن ، برای دارایی ها کم ترین ارزش و برای بدهی ها بیش ترین ارزش را گزارش کند . درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسائی شوند نه دیرتر.» ( واتس3 2003، زیمرمن4 1983، کردلر و شهریاری 1388، احمد و همکاران5 2002، رایان6 2006 و سازمان حسابرسی 1386). اندیشمندان دیگری از جمله داروغ و استاغتون7 (1990) داروغ8 (1993)، ایوانس و اسریدهار9 (2002) و فلسام10 (2009) بیان میکنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی میباشد. آنها اعتقاد دارند که شرکتهای فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود، محافظه کاری در گزارش گری مالی را در پیش میگیرند.
در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظهکارانه هزینههایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. فلسام(2009)در تحقیقی در این زمینه بیان کرد که محافظه کاری نامشروط باعث کاهش خالص ارزش داراییهای گزارش شده میباشد، در صورتی که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی میشود. زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه میکند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیلگران و سرمایهگذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر میگیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند.
شرکتها با علم به منافع و هزینههای اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی، باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکتها نیزمیگردد. حال این سوال مطرح میشود که آیا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، منجر به حداکثر سازی ثروت ذینفعان میشود؟ پیشبینی میشود با افزایش سطح رقابت، محافظه کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. اما به نظر میرسد در دورههای نیاز به منابع مالی ( بدهیهای بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام) هزینههای ناشی از اتخاذ رویکرد محافظهکارانه در گزارشگری مالی بیشتر و حادتر از سایر دوره ها باشد. برای پاسخ به پرسش مطرح شده ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط ارزیابی میشود.

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده یکی از مهمترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کاری ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی میباشد و در مقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکرد کاهش انتظارات سهامداران و سرمایهگذاران از عملکرد آتی واحدها و در نتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان همواره این سوال مطرح بوده است که آیا ثروت ذینفعان در راستای افزایش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی حداکثر میشود یا کاهش سطح محافظه کاری مشروط و به دنبال آن بهبود انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری و ارتقای قیمت اوراق بهادار واحد تجاری؟ بنابراین به نظر میرسد انجام پژوهش در این زمینه و پاسخ به سولات مطرح شده ضروری باشد.
1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
انتظار میرود با افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت سطح محافظه کاری مشروط نیز به منظور کاهش این فشارها و تهدیدات افزایش یابد. اما در شرایط نیاز به منابع مالی به علت اینکه هزینه ناشی از اتخاذ رویکرد محافظهکارانه بیشتر و حادتر از بقیه دورهها است، لذا انتظار میرود واحدهای تجاری در دورههای تامین مالی سطح محافظه کاری مشروط را کاهش دهند. با اینکه این کار منجر به افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت بشود.
هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی میباشد.
1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
نتایج این تحقیق میتواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی در دورههای عادی یا دورههای نیاز به منابع مالی، یاری کند. همچنین نتایج پژوهش میتواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیلگران و سرمایهگذاران مورد استفاده قرار گیرد. چرا که در صورت اثبات فرضیههای پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبهرو هستند به علت اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، تصویر نامناسب در گزارشهای مالی ارائه خواهند کرد و در حقیقت وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی است که در گزارشهای مالی ارائه میشود.
1-6.فرضیه های تحقیق
این بخش از پنج فرضیه به شرح زیر تشکیل شده است:.
بین قابلیت جانشینی کالاها ومحافظه کاری درگزارشگری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجوددارد.
بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
بین هزینه های ورود(شدت سرمایه گذاری ) ومحافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجود دارد.
1-7.روش تحقیق
این تحقیق از جهت همبستگی و روششناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت میگیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. اطلاعات واقعی نیز از گزارشهای مالی ( صورتهای مالی و یاداشتهای همراه) استخراج شده است. برای گروه بندی شرکتها در صنایع مختلف، طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده میشود.
جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت_سال استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه گروهای صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1386 لغایت1391 میباشد. تعداد گروهای صنعت در طبقه بندی مذکور 42 گروه-صنعت میباشد که با ضرب در سالهای مورد بررسی تعداد جامعه آماری 252 صنعت سال میباشد. نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری حذفی انتخاب شده است. بدین صورت که شرکتهای عضو هر گروه صنعت بایدویژگیهای زیر را داشته باشند:
سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند باشد؛
شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛
شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند. زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر شرکتهای عضو میباشد؛
به علت نیاز به بازدهی 12ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معاملهای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و
اطلاعات آنها در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، هر صنعت-گروه باید حداقل سه عضو داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت بهتر میشود. علاوه بر این، گروههای صنعتی که جزء واسطه گری مالی هستنند، نیز حذف شدند. در پایان تعداد 126 صنعت-سال باقی مانده است.

1-8.مدلهای تحقیق
1-8-1. مدل مورد استفاده برای سنجش معیار محافظه کاری مشروط حسابداری
〖EARN〗_t=α_0+β_0*〖DUM〗_it+β_1*〖RET〗_it+β_2*(〖DUM〗_it*〖RET〗_it )+ε

در این مدل i و t بیانگرشرکت i ام دردورهزمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری میباشد.RET، حاصل بازدهی سرمایه وبازدهی سودناشی ازخریدونگهداری اوراق سهام،و DUM،متغیرمصنوعی میباشدکه درصورتی که بازدهی مثبت باشد برابرصفرو برای بازدههای منفی برابریک خواهدبود.
1-8-2. مدل مورد استفاده برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروطحسابداری
I-EARN=a_0+〖β 〗_0*I-DUM+β_1*〖COMP〗_it+β_2*〖I-CONTROLS〗_it+β_3*(I-〖DUM〗_it*〖COMP〗_it )+β_4*(〖I-DUM〗_it*〖I-CONTROLS〗_it )+β_5*〖I-RET〗_it+β_6*(I-〖RET〗_it*〖COMP〗_it )+β_7*(I-〖RET〗_it*〖I-CONTROLS〗_it )+β_8*(〖I-DUM〗_it*I-〖RET〗_it )+β_9*(〖I-DUM〗_it*〖I-RET〗_it*〖COMP〗_it )+β_10*(I-〖DUM〗_it*〖I-RET〗_it*〖I-CONTROLS〗_it )+e
در این مدل I-EARN، بیانگر بازدهی حسابداری صنایع؛ 〖COMP〗_it، ساختارهای رقابتی صنایع؛ 〖I-CONTROLS〗_it، متغیرهای کنترلی؛ 〖I-RET〗_it، بازدهی بازار صنایع و I-DUM، متغیر مصنوعی و در صورتی که بازدهی صنایع منفی باشد برابر 1 و در غیر این صورت صفر. بقیه متغیر ها هم حاصلضرب متغیرهای بیان شده هستند.
1-9.متغیرهای تحقیق
1-9-1.متغیرهای مربوط به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری
متغیر وابسته :محافظه کاری مشروط
متغیرهای مستقل:
بازدهی صنایع( 〖I-RET〗_it): نشان دهنده بازدهی دوازده ماهه(ابتدای تیر تا پایان خرداد) هریک از صنایع میباشد. این متغیر حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تکتک شرکتهای عضو یک گروه-صنعت بعلاوه مجموع سود تقسیمی آنها پس از کسر ارزش بازار ابتدای دوره و افزایش نقدی سرمایه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنایع در ابتدای دوره میباشد.
رقابت (〖COMP〗_it): برای آزمون فرضیات ؛〖COMP〗_it، برابر ابعاد پنچ گانه رقابت و برای آزمون فرضیه کلی؛COMP_it برابر نمره ترکیبی (COMP_SCOER) خواهد بود.
متغیرهای مربوط به ابعاد پنچگانه رقابت
قابلیت جانشینی محصولات(DIFF):برای بدست آوردن قابلیت جانشینی کالاها از نسبت درآمد به هزینههای عملیاتی استفاده شده است.
اندازه بازار(MKSIZE): فروش صنایع، که حاصل جمع فروش تک تک شرکتهای عضو صنایع است متغیر مناسبی برای این بعد محسوب میشود
موانع ورود به بازار(PPE_ENCOST): از جمله مهمترین موانع ورود به بازار حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش دارایی های ثابت میباشد. این متغیر حاصل تقسیم داراییهای ثابت صنایع به کل داراییها؛ به غیر از سرمایه گذاریها خواهد بود.
نسبت تمرکز در صنایع(HINDEX): این متغیر برای هر یک از صنایع، حاصلجمع مجذورات سهم از بازار هر یک ازشرکتها خواهد بود. یعنی(HlNDEX=∑_(i=1)^N▒S_i^2 )که در آن N تعداد شرکتهای حاضر در صنعت، و si، سهم بازار فروش هر شرکت در سال مورد نظر خواهد بود.
تعداد شرکتهای فعال در صنعت(NFIRMS):این متغیر حاصل لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع خواهد بود.
نمره رقابت(COMP_SCOER): با ترکیب پنچ بعد اشاره شده در بالا یک متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت و آزمون فرضیه کلی بدست آورده میشود. نحوه عمل بدین صورت است که ابتدا دهکهای اعداد بدست آمده برای هر یک از ابعاد رقابت را محاسبه میشود. مقادیر پایین DIFF؛ PP_ENCOST و HINDEX گویای رقابت شدید در بازار هستند. بنابراین به پایینترین دهک هر یک از آنها نمره10 و به دهک دوم نمره 9 و… به دهک دهم نمره 1 اختصاص مییابد. به علت اینکه مقادیر بالایMKSIZEو NFIRMS نشان دهنده رقابت بیشتر بودند لذا نحوه عمل برای این دو متغیر عکس خواهد بود.(به دهک دهم نمره 10و …) با جمع این نمره ها برای هر یک از صنایع و تقسیم آن به عدد 50 (بالاترین نمره ممکن) نمره ترکیبی(COMP_SCOER) بدست میآید.
متغیر مصنوعی (I-DUM): برابر 1 برای صنایعی که بازده منفی دارند و در غیر این صورت صفر.
متغیرهای کنترلی
اندازه صنایع( I_MAV): مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکتهای عضو یک صنعت.
اهرم صنایع( I_LEV):مجموع نسبت بدهی به غیر از ذخیره مزایای پایان خدمت به کل داراییهای تک تک شرکتهای عضو هر یک از گروه های صنایع.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنایع (I_MTB): مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتهای عضو هر یک از گروهای صنعت به مجموع ارزش دفتری آنها
1-10.تعریف واژگان کلیدی
ساختارهای رقابتی محصولات؛ منظور از ساختارهای رقابتی محصولات، رقابت و ابعاد آن میباشد. رقابت در بازار ابعاد وسیعتری دارد اما از مهمترین این ابعاد میتوان به قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز و تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع اشاره کرد. با ترکیب این ابعاد میتوان شاخصی جهت سنجش رقابت در بازار بدست آورد.
محافظه کاری مشروط حسابداری؛بیور و رایان(2005) بیان میکنند محافظه کاری مشروط که محافظه کاری پسرویدادی یا محافظه کاری وابسته به اخبار نیز نامیده میشود، به مفهوم شناسایی به موقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود(زیان) است. به عنوان مثال شناسایی فوری زیان در قراردادهای پیمانکاری یا آزمون کاهش ارزش داراییها بیانگر این نوع محافظه کاری هستند.
انتظارات بازار سرمایه؛ منظور از انتظارات بازار سرمایه، بازده مورد انتظار سهامداران و سرمایهگذاران واحد تجاری از عملکرد آتی میباشد. این انتظارات با توجه به عملکرد گذشته شرکت ایجاد میشود.
محافظه کاری نامشروط؛محافظه کاری مستقل از اخبار است که محافظه کاری پیش رویدادی نیز نامیده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش میدهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است.
1-11.خلاصه فصل
دراین فصل به ارائهکلیات تحقیق پرداخته شدوطرح کلی تحقیق مشخص گردید. مواردذکرشده دراین فصل شامل مقدمه،بیان موضوع تحقیق،اهمیت وضرورت انجام تحقیق،اهداف اساسی تحقیق،فرضیههای تحقیق،روش تحقیق بودند.
1-12. چارچوب فصول بعد
درفصل دوم به ارائهمبانی نظری،ادبیات موضوع ومطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته درحوزه محافظه کاری ورابطهارزشی اطلاعات حسابداری پرداخته خواهد شد. درفصل سوم ، روش انجام تحقیق تشریح شده وجامعهآماری،نمونهآماری وروش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین دراین فصل فرضیههای تحقیق بیان شده ومتغیرهای تحقیق و شیوه محاسبهآنهاآورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات وروشهای آماری استفاده شده به طورمبسوط تشریح خواهد شد. درفصل چهارم مدلهای تحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته وفرضیههای تحقیق آزمون خواهدشد وسرانجام درفصل پنجم،نتایج حاصل ازآزمون فرضیههاوتجزیه وتحلیلهای انجام شده و محدودیت ها بیان گردیده وتوصیه برای تحقیقات آتی داده خواهدشد.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه:
در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه کاری حسابداری خواهیم بود. محافظه کاری میتواند به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد در حیطه انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری تعریف شود (باسو 1997، واتس 2003 و بیور و رایان 2005). نتیجه این رفتار منجر به کمتر نشان دادن سود و یا بیشتر نشان دادن هزینهها و در نهایت کمتر گزارش کردن داراییها و بیشتر نشان دادن بدهیها خواهد بود.
محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذینفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، تلاش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینههای سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازهگیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو(1997) میباشد. فشارهای رقابتی منجر به افزایش سطح محافظه کاری خواهد شد. بدین معنی که شرکتها و فعالین بازار به منظور جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود در گزارشگری مالی محافظه کاری را در پیش خواهند گرفت (داروغ و استاغتون1990 و کلینچ و ورکچیلیا11 1997). در واقع اتخاذ رویکرد محافظهکارانه این مزیت را دارد که جلوی ورود رقبای جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود میشود. ولی، در صورت اتخاذ این رویکرد( محافظه کاری) انتظارات از عملکرد آتی شرکت پایین نگه داشته میشود. و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذینفعان پایینتر از واقعیت خواهد بود. در این صورت با کاهش سطح محافظه کاری میتوان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشید.
با توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران میباشد این سوال اساسی مطرح میشود که ثروت ذینفعان با گزارشگری مالی محافظهکارانه حداکثر میشود یا گزارشگری متهورانه؟ صنایعی که با تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت محافظه کاری را در پیش میگیرند و از این بابت ثروت سهامداران را بیشتر میکنند ولی عیب این حالت این است که گزارشگری مالی محافظهکارانه انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه میدارد و این کار باعث میشود ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایهگذاران نخواهد بود.
بر اساس مدلهای نظری پیشبینی ما به این صورت خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش مییابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکتها سطح محافظه کاری را به منظور افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد.
2-2. مفید بودن اطلاعات مالی
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر بیان شده است؛ “هدف‌صورتهای‌مالی‌عبارت‌ازارائـه‌اطلاعاتی‌تلخیص‌وطبقه‌بندی‌شده‌درباره‌وضعیت‌مالی‌، عملکرد مالی‌وانعطاف‌پذیری‌مالی‌واحدتجاری‌است‌که‌برای‌طیفی‌گسترده‌ازاستفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌مالی‌ دراتخاذتصمیمات‌اقتصادی‌مفیدواقع‌گردد.”12 در حقیقت صورتهای مالی بیانگر اطلاعاتی از واحد تجاری هستند که به عموم استفاده کنندگان منتشر میشوند. استفاده کنندگان اطلاعات مالی بسیار متنوع هستند. اطلاعات مالی در صورتی برای عموم استفاده کنندگان مفید خواهند بود که دارای خصوصیات کیفی باشند. شکل شماره(1) خلاصهای از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با اطلاعات مالی، قابل اتکا بودن و مربوط بودن هستند. یکی از مهمترین خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، محافظه کاری است از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است.
2-3. مفهوم محافظهکاری
محافظهکاری به طورسنتی باضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نکنید ، اما همهی زیانهاراشناسایی کنید » بیان شده است (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس192413). علیرغم فقدان تعریف جامعی از محافظهکاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائهی کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون14 (1995) عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیانها میباشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شمارهی دو نیزبرای تشریح محافظهکاری چنین آمده است:” اگردوبرآوردازیک مبلغ دریافتنی یاپرداختنی آتی وجودداشته باشدواحتمال وقوع هردویکسان باشد؛ محافظهکاری استفاده از برآوردی را دیکته میکندکه کمترخوشبینانه است”(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ).
باسو (1997) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. که این موضوع منجر به کمنمایی سود و در نتیجه داراییها میشود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) بیان میکند که تهیه کنندگان صورتهای مالی با ابهاماتی که به گونهای اجتنابناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افکنده است، برخورد میکنند. نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی داراییهای ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته میباشد. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی میشود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوختههای پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینهها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بیطرفی میشود. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظهکاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شدهی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود (شباهنگ، 1387، ص 54):
شناخت کندتر درآمدها،
شناخت سریعتر هزینه ها،
ارزشیابی کمتر دارایی ها و
ارزشیابی بیشتر بدهی ها.
در تعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیرگذاری محافظهکاری بر فرآیند تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی است. به طور کلی، هدف محافظهکاری جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرست از سوی سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزههای قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظهکاری را سازوکاری برای کنترل انگیزههای مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).
محافظه کاری در گزارشگری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را میتوان در قسمت بعدی (دیدگاههای محافظه کاری) خلاصه کرد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻫـﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری در ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻤﯿﺸﻪﺑﻪ ﻃـﻮر ﺛﺎﺑـﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ازﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪهدرروﺷـﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪآن ﺗـﻮﺟﻬﯽ داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﻨﺪ (ﻫﻨﺪرﯾﮑـﺴﻮن،1982،ص 15).
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه دارد ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﯾـﻪﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐﺎراﻧـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری،رﺷﺪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد( واﺗﺰ2003).
در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺎن ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻮدﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮدﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻮدﻫﺎ ﭘـﯿﺶ از وﺟﻮد ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدرآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎدآﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮدن آن درآﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﯿﺎن ﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ـ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮوشﻫـﺎی ﻧـﺴﯿﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺗﺄﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.درادﺑﯿـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت « ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ازﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎرﺑﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺎن » ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﺎﺳﻮ،1997، ص7 ).
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری درﺟـﻪﺗﺎﯾﯿﺪﭘـﺬﯾﺮی ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرﻧﯽ را ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻫﺎ و زﯾﺎن ﻫﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری را درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪﻫﺮ ﭼﻪﺗﻔﺎوت درﺟـﻪﺗﺎﯾﯿـﺪ ﭘـﺬﯾﺮی ﻣـﻮردﻧﯿـﺎزﺑـﺮای ﺳﻮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اززﯾﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری « ﺗﺎﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت »ﮔﻔﺘﻪﻣﯽ ﺷﻮد(ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻣﯿﺮ ﺑﯿﮕﯽ، 1387).
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺒﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ اﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮرازاﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﺎزده ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎروﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪاﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، و ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﺑﺎزده ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﮐﻪﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری را روﯾـﻪﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد و ﮐﻤﺘـﺮ ﻧـﺸﺎن دادن داراﯾﯽ ﻫﺎدرﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪاﺧﺒـﺎرﺑـﺪ و درﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋـﺪم اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮد و ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻧـﺸﺎن دادن داراﯾﯽ ﻫﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﺑﺎﺳﻮ،1997)ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻮداﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﺎزده ﻣﺜﺒـﺖ ﺳـﻬﺎم )و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ( ﺑﺎزده ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻬﺎم) راﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎریﺑﺮ ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻬﺎم( ﺳﻮد و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی) اﺳﺖ ( ﺑﺎﺳﻮ،1997)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران از ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر (ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ) داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزده ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑـﺎزده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮدﮔﻔﺘﻪﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻧـﺮخ ﺑـﺎزدهﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی راﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ازآﻧﺠﺎ ﮐـﻪﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری از ﺟﻤﻠﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
2-4 . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری
ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺳﻪﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر، ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

اول- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺداراﯾﯽﻫﺎ ؛
دوم- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻮد و اﻗﻼمﺗﻌﻬﺪی و
ﺳﻮم- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺳﻮد/ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻟﺺداراﯾﯽ ﻫﺎ، ﺳﻮد و اﻗﻼمﺗﻌﻬﺪی اﺳﺘﻮارﻧﺪ (ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻣﯿﺮﺑﯿﮕﯽ،1387).
2-5 . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
درﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ، ﻣﻘﺪار و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔـﺬارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد در ﺷـﺮاﯾﻂ وﺟـﻮدﻋـﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.درزﻣﺎن وﺟﻮدﻋﺪمﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﺎم، ﺧﻮدرادرﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬـﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﺸﺎن ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ ﺛﺒـﺖﺷﺪه دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎزدهﻫﺴﺘﻨﺪ ( اﻟﺴﯽ و اﻫﺎرو،2004). ﯾﮑـﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﻮداﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ روﯾـﻪﻫـﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
2-6 . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری
دراﺑﺘﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺﺑﻬﯿﻨﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪدو ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮏ ﺧﻮدﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ،ﮐﻪاﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺﺑﻬﯿﻨﻪﻣﻨﺎﺑﻊ، و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درﭘﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺧــﻮدﺗﻤﺎﯾــﻞ دارﻧــﺪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋــﺪمﺗﻘــﺎرن اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑــﯿﻦ ﻣــﺪﯾﺮان وﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﻪﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﺪمﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن راﺑﻄﻪﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺑﺮ ﻫﻢ زدن راﺑﻄﻪﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮاردادﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋـﺪمﺗﻘـﺎرن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﻮداﮐﺜـﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦﮐﺎرﮐﺮدﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪروﯾﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻋﺪادﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ.
ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪمﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران آﮔﺎه ازداﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﻏﯿـﺮ ﻣﻄﻠـﻊ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد(ﻻﻓﻮﻧـﺪ و واﺗﺰ،2007 ). ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﯾـﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺷـﺮﮐﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺘﻈﺎرﻣﯽ رود ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷـﺪه و ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﯾﮏ راﺑﻄﻪﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
2-7. دیدگاههای محافظه کاری
سوال اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که دلیل به کار گیری محافظه کاری چیست؟ و چه مزایایی برای شرکتها دارد؟ اندشمندان حسابداری اغلب پاسخ سولات ذکر شده را در قالب دیدگاه بیان کردند. در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته میشود. 15
قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)
دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهامداران)
دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و هزینههای سیاسی(دیدگاه هزینههای سیاسی و محافظه کاری)
ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)
واتس(2003)، ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه میداند. از نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاهها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال 1960 میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا 16 در سالهای 1933 و 1934 برای گزارشگری مالی به وجود آمد.
2-7-1. دیدگاه قراردادی
واتس و زیمرمن(1986) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود میآید که مدیریت دوست دارند در پروژه ای سرمایه گذاری کنند که ریسک آنها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژه ها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری( اخبار خوب و بد) از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه کاری را میطلبد. برای مثال، محافظه کاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات اخلاقی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود می کند. در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظه کاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافتهی شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروهها افزایش می یابد(واتس، 2003). به نظر واتس دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه کاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.
2-7-2. دیدگاه دعاوی حقوقی
در صورتی که خالص ارزش داراییها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش داراییها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن داراییها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحبنظران، بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. (واتس، 2003) معتقد است که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص داراییهای واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص داراییهای گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل میرساند.
2-7-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
عامل دیگر برای اتخاذ سیاستهای محافظهکارانه تقاضای منظم آن است. واتس(2003) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع نشان دادن داراییها و سود، بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزههایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنها همچنان محافظهکار باقی بمانند. ازجمله مهمترین این مشکلات بیش نمایی ارزش اوراق بهادار در بازار بورس خواهد بود. زیرا با بیش نمایی مدیران، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری به صورت کاذب بالا میرود و در صورت ادامه این روند و باب شدن آن در کل اقتصاد کشورها، به یک باره بحرانهای مالی اتفاق میافتد. لذا، برای جلوگیری از وقوع چنین بحرانهایی دولتها مسئولیت دارند و آنها نیز به نوبه خود این مسئولتها را به نهادهای تدوین کنندهی استانداردهای حسابداری سپردهاند. برای این منظور تهیه کنندگان استاندارهای حسابداری در تدون استاندارها محافظهکارانه عمل میکنند. با این حال به نظر میرسد هیات استاندارهای حسابداری بینالمللی سطح محافظه کاری را کاهش داده و بر گزارشگری بر حسب ارزش منصفانه تاکید دارد نوپس17 (2010).
2-7-4. دیدگاه مالیاتی
دلیل دیگری برای محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(1977) و واتس و زیمرمن(1986) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به اصلاح قانون مالیاتها سال 1907 گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال 1913 میلادی بود (واتس، 2003).
شکلفورد و شولین18(2001) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است.
2-7-5. دیدگاه هزینههای سیاسی
واتس و زیمرمن( 1986 ) بیان کرده اند که صاحبان قدرت انگیزه دارند که برای انتقال ثروت از شرکتها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی از شرکتها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ )؛ تحمیل نرخهای مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آنها از بعضی از مزایا و حقوق صورت میباشد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آنها است، زیرا شرکت های کوچک تر کمتر مورد توجه هستند و درنتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع میشوند. به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ و موفقترکه تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظهکارانه دارند.
یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج از شرکت هزینههای سیاسی است که شرکت ها به دلیل وجود هزینههای اطلاعات، مبادلات، و رایزنی از سوی گروه های تصمیم گیرنده و قانونگذار که اصلیترین آنها نهادهای دولتی می باشند، تحمل می کنند. برخی از شرکت ها با مشخصات اقتصادی خاص، بیشتر موضوع قوانین سختی که دولت یا سایر گروه های قانونگذار وضع میکنند و هزینه در پی دارند قرار می گیرند و بنابراین، برای فرار از این گونه هزینهها (عواقب اقتصادی)، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزارشگری در جهت کاهش خروج منافع از شرکت خواهند داشت.
ایتردیز (2011) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(1986) بیان میکند که در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان بیشتر سایر شرکتها است. از آنجا که محافظه کاری ابزای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی محسوب میشود، لذا سطح محافظه کاری در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس بیشتر از سایر شرکتها خواهد بود.
2-7-6. رقابت در بازار
رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش میدهند. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایهگذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگیهایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش میگیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه میدارند (داروغ و استاغتون 1990و ایوانس و اسریدهار 2002).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید